چستر ویرا (تخت خواب شو)

شماره مدل:239 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر ویرا طرح جدید با نشیمنی بسیار راحت…

چستر ورسی

شماره مدل: 234 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر ورسی طرح جدید با نشیمنی بسیار راحت…

چستر روبلا

شماره مدل: 233 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره  - مکانیزه نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر روبلا طرح جدید با نشیمنی بسیار…

چستر مینوتی

شماره مدل: 232 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر مینوتی طرح جدید با نشیمنی بسیار راحت…

چستر پالرمو

شماره مدل: 228 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  پایه ها تمام فلز رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر پالرمو از انواع…