چستر برسی

شماره مدل: 234 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر برسی طرح جدید با نشیمنی بسیار راحت…

چستر پالرمو

شماره مدل: 228 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  پایه ها تمام فلز رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر پالرمو از انواع…

چستر دیاموند

شماره مدل: 226 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  پایه ها تمام فلز رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر دیاموند یک مدل ایتالیایی…

مبل راحتی چستر طرح ایتالیایی

شماره مدل: 109 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره - 1 عدد 2 نفره –2 عدد 1 نفره   نوع چوب : کلاف روس ( ظاهر راش)   رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه طرح چرم – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)  طراحی مبلمان چستر طرح…

مبل راحتی جاذبه

شماره مدل: 107 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره - 1 عدد 2 نفره –2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی جاذبه یک مدل ایتالییی طرح جدید…